Türkmenistanyň Prezidentiniň ýüpekçilere zähmet ýeňişleri mynasybetli Gutlagy
08-06-2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýüpekçilere zähmet ýeňişleri mynasybetli Gutlagy

Türkmenistanyň ýüpekçileri Watan harmanyna 2 müň 300 tonnadan gowrak pile tabşyryp, dokma pudagy üçin bu ýokary hilli çig maly taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine...

Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi
07-06-2022
Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

7-nji iýunda Nursultan şäherinde (Gazagystan) «Merkezi Aziýa – Hytaý» döwletleriniň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar
05-06-2022
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar

Indiki hepdede Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary bolar.

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi
03-06-2022
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Halkara baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňbaşçylyk etmeginde köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi
02-06-2022
Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary
01-06-2022
Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

1-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük sapar bilen Saud Arabystany Patyşalygyna geldi.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi
31-05-2022
Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi

30-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady
29-05-2022
Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramyň giňden bellenilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy
26-05-2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Russiýanyň ýokary sylagy — «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi diýip, «TDH»...

Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady
25-05-2022
Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady

25-nji maý Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni giňden bellenilýär.