Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy
04-08-2022
Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy

«Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi
03-08-2022
Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi

2013-nji ýylyň 2-nji martynda kabul edilen «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi.

2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi
02-08-2022
2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

2021-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag mekdeplerinde sürüjilik okuwlaryny geçen raýatlaryň sany 27 müňden geçdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykýar
01-08-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykýar

Bu babatda 8-nji iýulynda 2022-nji ýylyň birinji alty aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümine...

Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi
30-07-2022
Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi

Türkmenistanda hususy ulag-logistika kompaniýalarynyň işiniň giňeldilmegi, şeýle hem halkara demir ýol gatnawy pudagynyň ösmegi we daşary ýurt demir ýol kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň artmagynyň netijesinde «Demir ýol...

2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär
29-07-2022
2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 2023-nji ýylda awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin Türkmenistanyň ýük daşaýjy kärhanalarynyň arzalaryny kabul edip başlady....

Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar
28-07-2022
Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar

2022-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda-haryt dolanyşygy ýokary netijä eýe boldy.

Türkmenistanda täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girizildi
27-07-2022
Türkmenistanda täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girizildi

Türkmenistanda döwlet elektron hyzmatlarynyň guramaçylyk-hukuk ölçegleri we tehniki serişdeleri bilen bagly täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksporty 3 aýda 38 % ýokary netijä ýetdi
26-07-2022
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksporty 3 aýda 38 % ýokary netijä ýetdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eden eksportunyň möçberi eýran senenamasy boýunça ýylyň birinji çärýeginde (21-nji mart — 21-nji iýun) geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 38% ýokarlandy....

Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar
25-07-2022
Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar

Halkara derejesinde geçirilen “Ýüpek ýoly” ralli marafonynda çykyş eden türkmen türgenleri baýrakly orunlary eýelemek bilen Aşgabat şäherine gaýdyp geldiler.