"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Aşgabatdaky "Ýolagçy" awtoulag kärhanasy

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Ulag we aragatnaşyk agentliginiň edaralarynyň işiniň ösüş depgini 111,2% barabar
10-10-2021
Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Ulag we aragatnaşyk agentliginiň edaralarynyň işiniň ösüş depgini 111,2% barabar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurduň halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklarynda şu ýylyň 9 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri...

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky gümrük amallary has ýeňilleşer
09-10-2021
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky gümrük amallary has ýeňilleşer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük resmi saparynyň dowmynda iki ýurduň Prezidentleriniň gatnaşmagynda türkmen-özbek ykdysady forumy guraldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen gitdi
09-10-2021
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen gitdi

Şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen, Birleşen Arap Emirliklerine...

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol çekdi 
09-10-2021
Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol çekdi 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasyna gatnaşdy....

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol çekdi 
09-10-2021
Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol çekdi 

Türkmenistanyň prezidenti BAE-nyň premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy
09-10-2021
Türkmenistanyň prezidenti BAE-nyň premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

TDH-nyň habar berşi ýaly, şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary başlandy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaçy düzümi bilen duşuşdy....

Aşgabatda geçirilýän halkara lukmançylyk forumy öz işine başlady
08-10-2021
Aşgabatda geçirilýän halkara lukmançylyk forumy öz işine başlady

Şu gün Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly halkara maslahat öz işine başlady.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň derman ösümlikleri baradaky ylmy we ensiklopedik işi çap edildi
08-10-2021
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň derman ösümlikleri baradaky ylmy we ensiklopedik işi çap edildi

Hökümetiň 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramyna gabatlap, «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 13-nji tomuny...

Hormatly ýolagçylar!
07-10-2021
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...

Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli çäreler geçirildi
06-10-2021
Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli çäreler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli geçirilen çäreleriň çäklerinde 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalary, şeýle-de söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlar ýatlanyldy.