Si Szinpin hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine üns berýär
16 Oktýabr
Si Szinpin hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine üns berýär

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidentine hat ýollady. Onda şeýle diýilýär:

“Hormatly jenap Prezident!

Hytaý Halk Respublikasynyň döredilmeginiň 72 ýyllygy mynasybetli iberen gutlag hatyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymy beýan edýärin.

Hytaý hem-de Türkmenistan dostlukly ýurtlar we strategik hyzmatdaşlardyr. Şu ýylyň maýynda biz hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň dürli ugurlary boýunça telefon gepleşigini üstünlikli geçirdik hem-de pikir alyşdyk, esasy ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ylalaşyk gazandyk.

Men hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine uly üns berýärin hem-de Siziň bilen netijeli işe we dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýärin. Biziň ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin bilelikde umumy tagallalary etmäge taýýardyryn.

Size berk jan saglyk, abadançylyk, dostlukly Türkmenistana hem-de onuň halkyna bolsa gülläp ösmegi, bagtyýarlyk we rowaçlyk arzuw edýärin”.

Şeýle hem