"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Aşgabatdaky "Ýolagçy" awtoulag kärhanasy

BILDIRIŞ!
11-01-2022
BILDIRIŞ!

Döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwda yglan edilýär
10-01-2022
Döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwda yglan edilýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligidöwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2022-nji ýylyň 27-nji...

Fewral aýynda Halk Maslahatynyň adatdan daşary ýygnagy geçiriler
08-01-2022
Fewral aýynda Halk Maslahatynyň adatdan daşary ýygnagy geçiriler

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada "Turkmen portal" Watan habarlar...

Sürüjiler – täze ýyly iş ýerinde garşylanlaryň hatarynda
05-01-2022
Sürüjiler – täze ýyly iş ýerinde garşylanlaryň hatarynda

Täze ýyl baýramçylygynda ýurdumyzyň şäheriçi jemgyýetçilik ýolagçy awtobuslary 1-nji ýanwarda sagat 02:00-a çenli raýatlara yzygiderli hyzmat etdi. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň awtobus sürüjileriniň medeniýetli...

Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy
03-01-2022
Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) ýurtlarynyň şäherlerinde iň beýik Täze ýyl arçasynyň beýikligi 38,5 metr kesgitlenildi.

Baýramçylyk mynasybetli paýtagtda jemgyýetçilik ulaglary bezeldi
30-12-2021
Baýramçylyk mynasybetli paýtagtda jemgyýetçilik ulaglary bezeldi

Aşgabatda şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslary Aşgabat ýolagçy awtoulag kärhanasynyň başlangyjy bilen Täze ýyl baýramçylygynyň şanyna ýörite bezeldi.

Täze ýyl agşamy Aşgabatdaky awtobuslaryň hereket tertibi üýtgediler
27-12-2021
Täze ýyl agşamy Aşgabatdaky awtobuslaryň hereket tertibi üýtgediler

Ilata ýokary hilli awtoulag hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen Aşgabat şäherinde Täze ýyl gijesinde jemgyýetçilik awtobuslary şäheriçi ugurlar boýunça 31-nji dekabrda irden sagat 6:00-dan — 2022-nji ýylyň...

31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda awtobuslar mugt hereket eder
24-12-2021
31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda awtobuslar mugt hereket eder

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli käbir guramaçylyk meselelerine-de seredildi.

Aşgabatda 43-nji belgili täze awtobus ugry işe giriziler
21-12-2021
Aşgabatda 43-nji belgili täze awtobus ugry işe giriziler

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...

 “D” sürüjilik derejesi bolan awtobus sürüjilerini işe çagyrýarys
17-12-2021
 “D” sürüjilik derejesi bolan awtobus sürüjilerini işe çagyrýarys

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslarda sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän “D” sürüjilik derejesi bar bolan raýatlary aşakdaky günlerde söhbetdeşlige kabul edýär: