Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 
27-01-2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 

2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakyndaky Karary kabul etdi.

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular
24-01-2023
Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy hanym Tatýana Reý-Belle we geňeşçi Wahtang Zarandiýany kabul etdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurduň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi 
22-01-2023
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurduň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi 

Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi

Aşgabatda ulag-logistika ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy boýunça tegelek stol geçirildi 
20-01-2023
Aşgabatda ulag-logistika ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy boýunça tegelek stol geçirildi 

Tegelek stol maslahatynda Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda degişli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça özara pikirleri alyşdylar we täze mümkinçilikleri orta atdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp şäher awtobuslary dürli ýazgylar bilen bezeldi 
19-01-2023
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp şäher awtobuslary dürli ýazgylar bilen bezeldi 

Şäher awtobuslary ýakyn wagtda boljak çäräni wagyz edýän ýazgylar bilen bezeldi.

Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar
18-01-2023
Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar

Sebit söwdasynyň merkezinde ýerleşýän iki ýurduň elektron CMR-e goşulmagy ýük ulaglarynyň mundan beýläk hem sanlaşdyrylmagyna goşant goşar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi 
17-01-2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi 

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy
14-01-2023
Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy

Bu barada 2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde aýdyldy.

Ýurdumyzda ýük awtoulaglary üçin “ýaşyl geçelgeler” döredildi
12-01-2023
Ýurdumyzda ýük awtoulaglary üçin “ýaşyl geçelgeler” döredildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “TIR” kitapçasyny ulanmak bilen, halkara ýük daşamalaryny amala aşyrýan awtoulag serişdeleri üçin ýörite “Ýaşyl geçelgeler” döredildi.

Astrahan bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda gämi gatnawyny ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi 
11-01-2023
Astrahan bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda gämi gatnawyny ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi 

Türkmenistan we Astrahan gämi gatnawyny ösdürmekde hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar