"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Aşgabatdaky "Ýolagçy" awtoulag kärhanasy

XV YHG Sammiti Garagum myhmanhanasynyň iş merkezinde geçirildi
28-11-2021
XV YHG Sammiti Garagum myhmanhanasynyň iş merkezinde geçirildi

28-nji noýabrda - Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) döredilen gününde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrini kabul etdi
26-11-2021
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

2022-nji ýyl  Türkmenistanda «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrylar
25-11-2021
2022-nji ýyl Türkmenistanda «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrylar

Şu gün – 25-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler. Bu barada...

Balkanabat we Gumdag şäherleri täze awtobus ugry bilen birleşdiriler
25-11-2021
Balkanabat we Gumdag şäherleri täze awtobus ugry bilen birleşdiriler

Bu ýyl Balkanabat we Gumdag şäherlerini birleşdirýän 8-nji awtobus ýoly açyldy. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä, ýolagçylaryň isleglerini göz öňünde tutup, Hyundai markasynyň iki sany uly awtobusy...

Türkmenistanyň «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Kanunyna üýtgeşmeler girizildi
22-11-2021
Türkmenistanyň «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Kanunyna üýtgeşmeler girizildi

I. 2013-nji ýylyň 2-nji martyndaky «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 1, 5-nji madda; 2019 ý. № 2,...

Aşgabatda 39-njy awtobusyň ugruna üýtgeşme girizildi
20-11-2021
Aşgabatda 39-njy awtobusyň ugruna üýtgeşme girizildi

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
19-11-2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpuguriy işewür merkezli kaşaň «Garagum» oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu desga türkmen paýtagtynyň ýene-de bir ajaýyp ýerleriniň birine öwrüldi. Bu...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda FAO-nyň wekilhanasynyň açylmagyny tassyklady
18-11-2021
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda FAO-nyň wekilhanasynyň açylmagyny tassyklady

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)...

Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramçylygynyň ähmiýetine ünsi çekdi
17-11-2021
Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramçylygynyň ähmiýetine ünsi çekdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna şu ýylyň dekabr aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga...

Aşgabatda 27-nji we 97-nji belgili täze awtobus ugurlary işe girizildi
16-11-2021
Aşgabatda 27-nji we 97-nji belgili täze awtobus ugurlary işe girizildi

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...