Üns beriň!

Edara-kärhanalaryň we raýatlaryň dykgatyna!

Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy edara-kärhanalara we raýatlara her bir sagady üçin 130 manat we býujetden maliýeleşdirilýän kärhanalar üçin 80 manat töleg esasynda sargytlar boýunça awtoulag hyzmatyny ýerine ýetirýär.

Bellik:

  • sargytlar azyndan 24 sagat öňünden edilmelidir;
  • awtoulagyň garaždan çykyp sargyt edilen ýere çenli we sargydy tamamlap garaža çenli geçen aralygy üçin goşmaça töleg alynýar;
  • sargyt üçin tölegler öňünden alynýar.
  • Habarlaşmak üçin: +99365 55 38 50, 44 33 40