Üns beriň!

Edara-kärhanalaryň we raýatlaryň dykgatyna!

Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy sargyt esasynda ýolagçy gatnatmak hyzmatyny ýerine ýetirýär.

  • 2020-nji ýylda öndürilen awtobuslaryň her bir sagady üçin 165 (bir ýüz altmyş bäş) manat möçberinde töleg alynýar.
  • 2009-2012-2017-nji ýyllarda öndürilen awtobuslaryň her bir sagady üçin bolsa 150 (bir ýüz elli) manat möçberinde töleg alynýar.

Bellik:

  • Sargytlar azyndan 24 sagat öňünden edilmeli;
  • Awtoulagyň garaždan çykyp sargyt edilen ýere çenli we sargydy tamamlap garaža çenli geçen aralygy üçin goşmaça töleg alynýar;
  • Sargyt üçin töleg öňünden alynýar;
  • Habarlaşmak üçin +993 65 55 38 50; 44 33 40; Faks: 44 33 62.


sargyt