Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

28-02-2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda çykaran 9-iş belgili BUÝRUGY

Sürüjilere sürüjiniň hünär derejesini bermegiň, ony peseltmegiň we ondan mahrum etmegiň hem-de sürüjileriň aýlyk zähmet haklaryna sürüjiniň hünär derejesi üçin goşmaça hak tölemegiň Tertibini we Sürüjiniň...

Ýüklap al

28-01-2022
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2582

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda

Ýüklap al

03-09-2021
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2434

Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

Ýüklap al

08-06-2019
TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Awtomobil ulagy hakynda

Ýüklap al

01-04-2016
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14681

Ýükleri awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda

Ýüklap al

21-08-2015
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14384

Ýolagçylary we goşlary awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda

Ýüklap al