30-09-2022
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY №257

«Türkmenistanyň gümrük serhedinde döwlet edaralarynyň işini tertipleşdirmek we daşary ýurt döwletleriniň awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň ýeke-täk möçberlerini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2000-nji ýylyň...

Ýüklap al

09-09-2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda çykaran 52-iş belgili B U Ý R U G Y

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijini hem-de Awtobus ugurlarynyň pasportlarynyň nusgalaryny tassyklamak hakynda

Ýüklap al

28-02-2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda çykaran 9-iş belgili BUÝRUGY

Sürüjilere sürüjiniň hünär derejesini bermegiň, ony peseltmegiň we ondan mahrum etmegiň hem-de sürüjileriň aýlyk zähmet haklaryna sürüjiniň hünär derejesi üçin goşmaça hak tölemegiň Tertibini we Sürüjiniň...

Ýüklap al

28-01-2022
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2582

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda

Ýüklap al

03-09-2021
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2434

Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

Ýüklap al

08-06-2019
TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Awtomobil ulagy hakynda

Ýüklap al

01-04-2016
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14681

Ýükleri awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda

Ýüklap al

21-08-2015
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14384

Ýolagçylary we goşlary awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda

Ýüklap al