Hormatly ýolagçylar 87-nji ugur boýunça bildiriş!
27 Oktýabr
Hormatly ýolagçylar 87-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  • 87-nji “Büzmeýin – Garadaşaýak” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar Senagat köçe – Kolhozçy köçe – Kemine köçe – J.Hansähedow köçe – Seýdi köçe – Alp Arslan köçe – Altyn Asyr köçe – Aşgabat köçe bilen hereket edip, yzyna Garadaşaýak köçe – Magtymguly köçe – A.Batyrow köçe – Seýdi köçe – J.Hansähedow – Kemine köçe – Kolhozçy köçe – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91

Şeýle hem