Hormatly ýolagçylar 85-nji ugur boýunça bildiriş!
27 Oktýabr
 Hormatly ýolagçylar 85-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  • 85-nji “Büzmeýin – Güneş” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar, Senagat köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Olimpiýa köçe – Oguzhan köçe – Gündogar köçe bilen hereket edip, Ýaşaýyş jaý toplumyndan yzyna aýlanyp Ahal köçe – Diýar köçe – Güneş köçe – Abadançylyk köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91

Şeýle hem