Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady
28 Aprel
Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkyny Gadyr gijesi mynasybetli gutlady. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagy Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty arkaly dolulygyna paýlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiziň Gutlagynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda-da, däp bolşy ýaly, keremli Oraza aýynyň sahawatly we bereketli Gadyr gijesiniň her bir maşgala ojaklarynda gadymy dessurlarymyza, milli ýörelgelerimize laýyklykda, ajaýyp umyt-arzuwlar bilen garşy alnyp, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrjakdygyna, abadan, bagtyýar durmuşymyzyň hatyrasyna täze belent sepgitlere ruhlandyrjakdygyna pugta ynanýaryn» diýilýär.

Şeýle hem