Astrahan bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda gämi gatnawyny ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi 
11 Ýanwar
Astrahan bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda gämi gatnawyny ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi 

2023-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Astrahan sebitiniň daşary gatnaşyklar ministri Wladimir Golowkow bilen Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Nury Gölliýewiň arasynda duşuşyk geçirildi.
Taraplar Astrahan sebitiniň we Türkmenistanyň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň, esasan «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesiniň işiniň güýçlendirilmegi bilen baglanyşyklydygyny bellediler. Bu barada Türkmenistanyň Astrahandaky Konsullygynyň resmi web-saýtynda habar berilýär.

Şu ýyl Astrahan sebitiniň portlary bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda yzygiderli transport gatnaşygyny döretmek we sebitde Türkmenistanyň logistika merkezini gurmak meselelerini öwrenmek meýilleşdirilýär.

Bilşimiz ýaly, Türkmenisanyň Prezidentiniň ulag-logistika babatynda üstünlikli alyp barýan syýasatynyň netijesinde Türkmenbaşy Halkara deňiz porty harytlary import etmek, eksport etmek we üstaşyr geçirmekde Hazar deňziniň sebitinde möhüm orun eýeleýär.

Şeýle hem