Ýurdumyzda ýük awtoulaglary üçin “ýaşyl geçelgeler” döredildi
12 Ýanwar
Ýurdumyzda ýük awtoulaglary üçin “ýaşyl geçelgeler” döredildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hereket edýän “ASYCUDA World” utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň Üstaşyr modulyny “TIR-EPD” maglumat ulgamy bilen utgaşdyryp, 2022-nji ýylda işe girizdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2023-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda öz resmi web-saýtynda habar berdi.

“Ýaşyl geçelgeleriň” işe girizilmegi we “TIR” kitapçasynyň ulanylmagy bilen, halkara ýükleri daşamagy amala aşyrýan awtoulag serişdeleriniň Türkmenistanyň gümrük çägine geçirilmegi we gümrük taýdan resmileşdirilmegi boýunça ilkinji tertibinde ýerine ýetirilýär.

“TIR-EPD” maglumat ulgamynyň “ASYCUDA World” utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy bilen birikdirilmegi we “Ýaşyl geçelgeleriň” döredilmegi, halkara ýükleriň daşamalaryny amala aşyrýan ulag serişdeleriniň gümrük serhedinden geçirilmeginiň çaltlandyrylmagyna mümkinçilik döredip, Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga, halkara ýük daşamalarynda ýurdumyzyň sebitdäki we halkara logistik zynjyryndaky ähmiýetini has-da artdyrmaga, şeýle hem halkara söwdanyň amallarynyň ýönekeýleşdirilmegine we ösmegine ýardam berer.

Şeýle hem