Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 
27 Ýanwar
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň degişli Karary kabul edildi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa «Goşun generaly» diýen harby ady dakyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şeýle hem