Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi
03-08-2022
Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi

2013-nji ýylyň 2-nji martynda kabul edilen «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi.

2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi
02-08-2022
2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

2021-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag mekdeplerinde sürüjilik okuwlaryny geçen raýatlaryň sany 27 müňden geçdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykýar
01-08-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykýar

Bu babatda 8-nji iýulynda 2022-nji ýylyň birinji alty aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümine...

Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi
30-07-2022
Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi

Türkmenistanda hususy ulag-logistika kompaniýalarynyň işiniň giňeldilmegi, şeýle hem halkara demir ýol gatnawy pudagynyň ösmegi we daşary ýurt demir ýol kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň artmagynyň netijesinde «Demir ýol...

2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär
29-07-2022
2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 2023-nji ýylda awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin Türkmenistanyň ýük daşaýjy kärhanalarynyň arzalaryny kabul edip başlady....

Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar
28-07-2022
Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar

2022-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda-haryt dolanyşygy ýokary netijä eýe boldy.

Türkmenistanda täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girizildi
27-07-2022
Türkmenistanda täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girizildi

Türkmenistanda döwlet elektron hyzmatlarynyň guramaçylyk-hukuk ölçegleri we tehniki serişdeleri bilen bagly täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksporty 3 aýda 38 % ýokary netijä ýetdi
26-07-2022
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksporty 3 aýda 38 % ýokary netijä ýetdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eden eksportunyň möçberi eýran senenamasy boýunça ýylyň birinji çärýeginde (21-nji mart — 21-nji iýun) geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 38% ýokarlandy....

Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar
25-07-2022
Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar

Halkara derejesinde geçirilen “Ýüpek ýoly” ralli marafonynda çykyş eden türkmen türgenleri baýrakly orunlary eýelemek bilen Aşgabat şäherine gaýdyp geldiler.

Baku portunyň Ro-Ro terminalyny 2022-nji ýylyň awgustynda işe girizmek meýilleşdirilýär
22-07-2022
Baku portunyň Ro-Ro terminalyny 2022-nji ýylyň awgustynda işe girizmek meýilleşdirilýär

Bakuwyň Halkara deňiz söwda porty bilen Türkiýäniň «Albayrak Holding» kompaniýasy özara hyzmatdaşlyk etmek barada şertnama baglaşdylar.