Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar
18 Ýanwar
Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar

Azerbaýjan we Türkmenistan kagyz serişdelerini ulanmazdan ýük daşamalaryny amala aşyrmak we olaryň deňize çykalgasy bolmadyk ýurtlardan deňize çykalgasy bolan ýurtlara daşalmagyny güýçlendirmek maksady bilen BMG-nyň e-CMR (halkara daşaljak ýüküň ýan hatynyň elektron görnüşi) ulgamyna goşuldylar. Bu barada Halkara ýolulaglary bileleşigine (IRU) salgylanmak arkaly “Biznes Türkmenistan” internet neşiri habar berýär.

e-CMR teswirnamasy Gündogar-günbatar we demirgazyk-günorta söwdanyň merkezinde ýerleşýän Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň söwda we aragatnaşygynyň ösmegine, harytlaryň daşalmagyny sanly ulgama geçirilmegine ýardam berer.

Şeýle hem e-CMR teswirnamasy gaýtadan işlemek çykdajylaryny peseltmäge, administratiw we töleg gijikdirmelerini aradan aýyrmaga, ýükleriň gowşuryş ýerlerindäki ýüze çykýan meseleleri azaltmaga, logistika zynjyryndaky aýanlygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga hem-de ýük daşamalaryny yzarlamak üçin has takyk maglumatlary almaga mümkinçilikleri berer.
Ulag kompaniýalary e-CMR teswirnamasy arkaly aňsatlyk bilen beýleki sanly ulgam hyzmatlaryna birigip bilerler.

Birleşen Milletler Guramasynyň ýük daşamak boýunça konwensiýasyny (CMR konwensiýasy) 2008-nji ýyldan bäri 34 ýurt tassyklady.

Bu sebitdäki üstaşyr merkez bolan Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň e-CMR ulgamyna goşulmagy bu üýtgeýän ugurlar boýunça harytlaryň akymyny we üstaşyr geçişini netijeli dolandyrmaga ýardam eder.

Türki döwletleriň guramasy, IRU we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy 2023-nji ýylyň 2-nji fewral aýynda sebitde CMR konwensiýasy we e-CMR ulgamy boýunça wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly seminar geçirer.

Şeýle hem