Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

Aşgabatda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi
08-08-2022
Aşgabatda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 6-7-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy — 2022» atly halkara sergi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi»...

Hormatly ýolagçylar!
05-08-2022
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...

Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasy daşary ýurtlular üçin ýokarlanar
05-08-2022
Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasy daşary ýurtlular üçin ýokarlanar

Gazagystanda dizel ýangyjy daşary ýurtly raýatlaryň peýdalanmagy üçin gymmat bahadan satylar.

Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy
04-08-2022
Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy

«Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi
03-08-2022
Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi

2013-nji ýylyň 2-nji martynda kabul edilen «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi.

2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi
02-08-2022
2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

2021-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag mekdeplerinde sürüjilik okuwlaryny geçen raýatlaryň sany 27 müňden geçdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykýar
01-08-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykýar

Bu babatda 8-nji iýulynda 2022-nji ýylyň birinji alty aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümine...

Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi
30-07-2022
Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi

Türkmenistanda hususy ulag-logistika kompaniýalarynyň işiniň giňeldilmegi, şeýle hem halkara demir ýol gatnawy pudagynyň ösmegi we daşary ýurt demir ýol kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň artmagynyň netijesinde «Demir ýol...

2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär
29-07-2022
2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 2023-nji ýylda awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin Türkmenistanyň ýük daşaýjy kärhanalarynyň arzalaryny kabul edip başlady....

Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar
28-07-2022
Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar

2022-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda-haryt dolanyşygy ýokary netijä eýe boldy.