Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy
23-05-2022
Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy

23-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi
20-05-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady
17-05-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakoby hem-de Malaýziýanyň XVI Ýokary Baştutany Al-Sultan Abdulla Riaýatuddin Al-Mustafa Billa Şah ibn Sultan Hajy Ahmad...

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi
16-05-2022
Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

16-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip,...

Şäheriçi awtobus gatnawlarynda ýol tölegini «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen tölemek mümkinçiligi girizildi
14-05-2022
Şäheriçi awtobus gatnawlarynda ýol tölegini «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen tölemek mümkinçiligi girizildi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi şäheriçi ulaglarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýolagçylara edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde hereket edýän jemgyýetçilik ulaglarynda ýol tölegini Türkmenistanyň ähli...

Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular
13-05-2022
Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin täze awtobus ugurlaryny ýola goýdy.

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi
12-05-2022
Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi

12-nji maýda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlykly etmeginde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy öz işine başlady.

Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar
10-05-2022
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

10-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi
09-05-2022
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi

Ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen, Türkmenistanda 2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek bilen bagly Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy
06-05-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy

6-njy maýda geçirilen Hökümetiň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Ç.Pürçekowa Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy...