BILDIRIŞ
06 Ýanwar
BILDIRIŞ

Hormatly ýolagçylar!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi, ilatyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak maksady bilen, 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndan «Aşgabat-Sarahs-Aşgabat» we «Aşgabat-Arçman-Aşgabat» ugurlary boýunça awtobus gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýär. Habarlaşmak üçin 082 belgä jaň edip bilersiňiz.

Ugruň ady

Ugraýan wagty

Ýol nyrhy (manat)

Aşgabat-Sarahs

09:30

35, 00

Sarahs-Aşgabat

07:00

35, 00

Aşgabat -Arçman

07:00-12:30

15, 00

Arçman - Aşgabat

09:30-15:20

15, 00

Şeýle hem