Hormatly ýolagçylar!
05 Sentýabr
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 08-nji awgustyndan 66-njy “Bekrewe – Garadamak” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  • 66-njy “Bekrewe – Garadamak” ugur boýunça awtobus “Bekrewe şäherçesinden” ugraýar- Agzybirlik köçe –Görogly köçe –A. Nowaýy köçe –Magtymguly şaýoly-Andalyp köçe- A.Berdiýew köçe-Garaganda köçe-G.Bäşiýew köçe-G.Kulyýew köçe-Garaşsyzlyk köçe-M.Rejepow köçe bilen hereket edip, “Garadamaga” barýar hem-de yzyna K.Gurbannepesow köçe-Garaşsyzlyk köçe –G.Kulyýew köçe –G.Bäşiýew köçe –Garaganda köçe- A.Berdiýew köçe-Andalyp köçe-Magtymguly şaýoly-Bitarap Türkmenistan şaýoly-D. Azady köçe-A.Nowaýy köçe-Görogly köçe-Agzybirlik köçesi bilen hereket edip, “Bekrewe şäherçesine” gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91

Şeýle hem