«Türkmenawtoulaglary» agentligi ýolagçylary 607 ugur boýunça gatnadýar 
09-02-2023
«Türkmenawtoulaglary» agentligi ýolagçylary 607 ugur boýunça gatnadýar 

Ýolagçy gatnawlary täze, döwrebap we ähli amatlyklary üpjün edilen awtobuslarda ýerine ýetirilýär.

Azerbaýjanyň ýük-ýolagçy paromy ilkinji gezek Türkmenistana geldi
06-02-2023
Azerbaýjanyň ýük-ýolagçy paromy ilkinji gezek Türkmenistana geldi

2022-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portundan daşalýan tranzit ýükleriniň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende iki ýarym esse artdy.

Ýaşlar üçin täze elektron žurnalynyň ilkinji sany çykdy 
02-02-2023
Ýaşlar üçin täze elektron žurnalynyň ilkinji sany çykdy 

“Arkadagly ýaşlar” atly täze elektron žurnalynyň ilkinji sany turkmenmetbugat.gov.tm web-saýtynda çykdy.

Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek meýilleşdirilýär
30-01-2023
Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek meýilleşdirilýär

Astrahan portunyň ýörite ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň ýol kartasy işlenip taýýarlanylar. 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 
27-01-2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 

2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakyndaky Karary kabul etdi.

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular
24-01-2023
Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy hanym Tatýana Reý-Belle we geňeşçi Wahtang Zarandiýany kabul etdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurduň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi 
22-01-2023
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurduň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi 

Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi

Aşgabatda ulag-logistika ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy boýunça tegelek stol geçirildi 
20-01-2023
Aşgabatda ulag-logistika ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy boýunça tegelek stol geçirildi 

Tegelek stol maslahatynda Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda degişli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça özara pikirleri alyşdylar we täze mümkinçilikleri orta atdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp şäher awtobuslary dürli ýazgylar bilen bezeldi 
19-01-2023
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp şäher awtobuslary dürli ýazgylar bilen bezeldi 

Şäher awtobuslary ýakyn wagtda boljak çäräni wagyz edýän ýazgylar bilen bezeldi.

Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar
18-01-2023
Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar

Sebit söwdasynyň merkezinde ýerleşýän iki ýurduň elektron CMR-e goşulmagy ýük ulaglarynyň mundan beýläk hem sanlaşdyrylmagyna goşant goşar.