Täze ýyl baýramy mynasybetli jemgyýetçilik awtobuslaryň hyzmat etmegiň tertibi
27-12-2022
Täze ýyl baýramy mynasybetli jemgyýetçilik awtobuslaryň hyzmat etmegiň tertibi

2022-nji ýylyň 31-nji dekabry sagat 06:00-dan 2023-nji ýylyň 01-nji ýanwary sagat 02:00 çenli jemgyýetçilik awtobuslaryň işlediljekdigini habar berýär

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň işleriniň netijeleri barada hasabat berildi
11-10-2022
Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň işleriniň netijeleri barada hasabat berildi

10-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat...

Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamagy teklip etdi
15-08-2022
Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamagy teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň global ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ornuny ýokarlandyrmak bilen baglylykda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ulag ulgamynyň ösüşine bagyşlanan sergi geçiriler
13-08-2022
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ulag ulgamynyň ösüşine bagyşlanan sergi geçiriler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda 15-16-njy awgustda deňze çykalgasy bolmadyk ösýän döwletleriň ulag ministrleriniň derejesinde geçiriljek Halkara maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynyň ýeten sepgitleri bilen tanyş edýän...

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow harby gämileriň dabaraly ýörişini synlady
11-08-2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow harby gämileriň dabaraly ýörişini synlady

10-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurduň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine bardy we bu ýerde «Deňiz han» atly...

Bakuwda Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň Halkara multimodal gatnaw ugry barada pikir alşyldy
09-08-2022
Bakuwda Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň Halkara multimodal gatnaw ugry barada pikir alşyldy

Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa Halkara multimodal gatnaw ugrunyň...

Aşgabatda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi
08-08-2022
Aşgabatda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 6-7-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy — 2022» atly halkara sergi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi»...

Hormatly ýolagçylar!
05-08-2022
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...

Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasy daşary ýurtlular üçin ýokarlanar
05-08-2022
Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasy daşary ýurtlular üçin ýokarlanar

Gazagystanda dizel ýangyjy daşary ýurtly raýatlaryň peýdalanmagy üçin gymmat bahadan satylar.

Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy
04-08-2022
Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy

«Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy geçirildi.