Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy
03 Ýanwar
Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) ýurtlarynyň şäherlerinde iň beýik Täze ýyl arçasynyň beýikligi 38,5 metr kesgitlenildi.

Sputnigiň habar bermegine görä, GDA-nyň iň beýik Täze ýyl arçasy Aşgabatdaky Älem medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdyldy. Türkmenistanyň Täze ýyl arçasy, müňlerçe ýalpyldawuk şar we oýnawaç, hrustal gar tozgalary, çyralar, monjuklar, galaýylar, LED güller bilen «2022» belgili sekizburç ýyldyz bilen bezelen.

Ermenistanda oturdylan Täze ýyl arçasy ikinji orny eýeledi. Onuň beýikligi 37 metr. Üçünji orunda bolsa Özbegistanda oturdylan Täze ýyl arçasydyr onuň beýikligi 35 metrdir. Iň sada Täze ýyl arçasy Moldowada oturdyldy, onuň beýikligi 20 metr. Ondan soň Nur-Soltan şäherinde oturdylan gazak agajy we Bişkekden gyrgyz agajy bar. Boýy 25 metr.

Russiýanyň paýtagty Moskwada oturdylan Täze ýyl arçasynyň beýikligi 28 metre barabardyr.

Belläp geçsek, 2021-nji ýylda Täjigistan Täze ýylyň iň uly nyşanlarynyň arasynda öňdebaryjy boldy. Duşanbe şäherinde 30 metrlik agaç oturdyldy.

Belarus Respublikasynyň Minsk şäheri 33 metrlik Täze ýyl arçasy bilen bezelipdir, Bakuwda ýaprakly gözellik, Täze ýyl arçasy bolsa bary-ýogy bir metr beýikdir.

Şeýle hem