Türkmen raýatlaryna jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär
19 Ýanwar
Türkmen raýatlaryna jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär

Türkmen raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynda ýokanç kesellerden nähili ýagdaýda goranyp biljekdigi barada maslahatlar berilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde beýan edilýär.

Häzirki wagtda jemgyýetçilik saglyk çäklendirmeleriniň dowam edýändigi sebäpli, kesgitli bellenen 2 metr aralygy saklamaga we şahsy saglyk enjamlaryny ýanyňyzda götermäge çalyşmaly.

Raýatlara mümkin boldugyndan öýlerine barýan ýoluň bir bölegi boýunça ýöremek, aýratyn-da taksi sargyt etmegiň ýa-da gitjek ýerlerine kärhananyň ýörite awtoulaglarynda gitmegiň has ýerlikli boljakdygy maslahat berilýär.

Ýaşaýjylara müşderisi köp bolan awtobuslara münmezlik hem-de ulaglaryň birnäçe minutdan wagtly-wagtyna gatnaýandygyny nazarda tutup, indiki awtobusa garaşmagyň makul boljakdygy aýdylýar.

«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň maslahat bermegine görä, awtobusda iň bolmanda bir boş oturgyç aralygy goýmagyň zerurdygy bellenilýär. Hususan-da, awtobuslarda üsgürýän ýa-da dümewli adamlar gabat gelse, olardan aralygy çäklendirmek ýa-da sowa durmak möhümdir. Şeýle-de bellenilen şertlerde tutawaçlary tutmakdan saklanyň we ýokanç keselleriň ýokuşmagyna esas bolup biljek nagt pul bilen töleg tölemezlik üçin plastik kartdan peýdalanyň.

Şeýle hem