Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýük gatnawyny amala aşyrmak üçin konteýnerleri iberdi
19 Iýul
Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýük gatnawyny amala aşyrmak üçin konteýnerleri iberdi

Eýran Yslam Respublikasynyň (IRISL) ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa Federasiýasyna ýükleri daşamak üçin 300 sany konteýner iberdi. Bu işleriň amala aşyrylmagy «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesiniň netijeliligini we bu ugry boýunça ýük gatnawlarynyň ýygjamlaşdyrylmagyny ýokarlandyrmakda esasy üpjünçilik çäresi boldy.

Belläp geçsek, bu babatda «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesiniň gündogar şahasy boýunça öň hem Eýrana ilkinji konteýner gämisi ugradylypdy. Russiýadan ugur alýan bu gatnaw Gazagystanyň hem-de Türkmenistanyň çäginden geçip, Hindistana tarap uzaýar. Ýakyn wagtda bu ýükler ahyrky gatnaw nokadyna baryp ýeter.

Mundan başga-da, Eýran Yslam Respublikasynyň (IRISL) gämi gatnaw liniýalary ýurduň içinde gämileri gurmak we satyn almak bilen bagly şertnama baglaşdy. Bu bolsa ýakyn geljekde Hazar deňzi boýunça gämilerde ýük daşamalaryny artdyrar.

Şeýle hem