Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp şäher awtobuslary dürli ýazgylar bilen bezeldi 
19 Ýanwar
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp şäher awtobuslary dürli ýazgylar bilen bezeldi 

Türkmenistanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahaty mynasybetli şäher awtobuslary ýakyn wagtda boljak çäräni wagyz edýän ýazgylar bilen bezeldi.

Şäher awtobuslarynyň gapdallarynda ýerleşdirilen açyk ýaşyl ýazgylar uzakdan hem görünýär: «Döwletliniň ugran işi oň bolar!» ýa-da «Döwletli maslahat oň bolsun!».

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynyň jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde geçiriler.

Şeýle hem