Magtymguly türkmen-özbek halklarynyň doganlygynyň, dostlugynyň we ykballarynyň bitewiliginiň düýbüni tutmaga uly goşant goşdy
22 Fewral
Magtymguly türkmen-özbek halklarynyň doganlygynyň, dostlugynyň we ykballarynyň bitewiliginiň düýbüni tutmaga uly goşant goşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek karary üçin Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe minnetdarlyk hatyny iberdi. Hususan-da, onda şeýle diýilýär:

Hormatly Şawkat Miromonowiç!

Gadyrly doganym!

Ilki bilen, Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmäge we berkitmäge goşýan şahsy goşandyňyz üçin Size tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Siziň Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek hakynda Karary kabul etmegiňiz hem bu ugurdaky tagallalaryňyzyň aýdyň subutnamasydyr.

Siziň döredijiligi, filosofik mirasy bilen adamzadyň ruhy genji-hazynasynda hemişelik orun alan mugallym we ynsanperwer Magtymguly Pyragynyň umumydünýä edebiýatynyň hem-de medeniýetiniň taryhynda görnükli orny baradaky sözleriňiz bilen doly ylalaşýaryn. Elbetde, biz Magtymgulynyň türkmen we özbek halklarynyň doganlygynyň, dostlugynyň, ykballarynyň bitewüliginiň binýadyny döretmäge goşan uly goşandyny hemişe aýratyn minnetdarlyk we buýsanç duýgusy bilen belleýäris.

Şahyryň terjimehalynda we döredijiliginde Özbegistan aýratyn orny eýeleýär. Hywada bilim alan döwri, ol Özbegistanyň taryhyny oňat özleşdiripdir, çuňňur hormat hem-de gyzyklanma esasynda onuň topragyna, halkyna, däp-dessurlaryna tüýs ýürekden söýgi bilen aralaşypdyr. Häzirki wagtda Magtymgulynyň goşgularynyň özbek dilinde ýaňlanmagy, Özbegistanyň mekdeplerinde, ýokary bilim ojaklarynda öwrenilmegi kanunalaýyk ýagdaýdyr. Türkmenistanda hem Alyşir Nowaýy, Mirzo Ulugbek, Munis Horezmi ýaly beýik özbek şahyrlary, akyldarlary hem alymlary tanalýar we hormatlanýar.

Özbegistanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň giňden bellenilmegi biziň halklarymyzyň we döwletlerimiziň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň mäkämliginiň, taryhy ykballarynyň umumylygynyň, agzybirligimiziň, hemişe bile bolmaga taýýardygymyzyň nobatdaky aýdyň beýanyna öwrüler. Kabul edilen Karar üçin Size ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirýärin.

Mümkinçilikden peýdalanyp, Size berk jan saglyk, abadançylyk, döwlet we syýasy işiňizde täze üstünlikleri, Özbegistanyň halkyna bolsa parahatçylyk, gülläp ösüş arzuw edýärin.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem