Ruminiýada Magtymguly Pyragynyň heýkeli gurlar
23 Mart
Ruminiýada Magtymguly Pyragynyň heýkeli gurlar

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Annamämmet Annaýew ýurduň medeniýet ministri hanym Raluka Turkan bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy habar berdi.

2024-nji ýylyň 20-nji martynda Rumyniýanyň Medeniýet ministrliginde bolan duşuşykda iki ýurduň arasyndaky medeni hyzmatdaşlyk meselelerine garaldy.

Taraplar medeni hyzmatdaşlykda bar bolan ikitaraplaýyn şertnamanyň ähmiýetini bellediler we bu şertnamany bilelikdäki çäreleri guramak üçin oňyn esas diýip atlandyrdylar.

Rumyniýanyň wekiliýetleriniň şu ýyl Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli türkmen tarapynyň guramagyndaky çärelere gatnaşýandygy kanagatlanma bilen bellenildi.

Raluka Turkan Rumyniýanyň medeni alyş-çalyş başlangyçlary boýunça Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirdi. Bu birek-biregiň çärelerine gatnaşmagy we türkmen muzeýleri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy öz içine alýar. Şeýle hem aýdym-saz, tans we teatr toparlarynyň ýurtlaryň paýtagtlaryna iki taraplaýyn baryp görmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky medeni gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak üçin türkmen tarapy 2025-nji ýylda Türkmenistanda Rumyniýanyň medeni günlerini geçirmegi teklip etdi. Mundan başga-da, türkmen tarapy Rumyniýada Magtymguly Pyragynyň heýkelini gurmagy teklip etdi.

Duşuşyk Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky barha ösýän gatnaşyklary ösdürmekde medeni diplomatiýanyň ähmiýetine üns çekildi.

Çeşme: «Turkmrnportal»

Şeýle hem