Eýran Raýat awiasiýasy şertnamasyna goşulmak isleýär
10 Iýul
Eýran Raýat awiasiýasy şertnamasyna goşulmak isleýär

Döwletara awiasiýa komitetiniň (IAC) başlygy Oleg Storçewoý «TASS-a» beren interwýusynda Eýranyň Raýat awiasiýasy we howa giňişligini ulanmak baradaky şertnama goşulmak isleýändigini belledi.

«Biziň dürli ugurlar boýunça 78 döwlet we 19 gurama bilen raýat awiasiýasynyň şertnamalarymyz bar. «IAC-niň» sebitde we dünýäde üstünlikli alyp barýan işleri Ylalaşyga goşulmak isleýändiklerini mälim eden beýleki goňşy döwletleriň ünsüni özüne çekdi. [Raýat awiasiýasy we howa giňişligini ulanmak barada]» -diýip, ýolbaşçy gürrüň berdi.

Storçewoý komitetiň syýasy kynçylyklaryna garamazdan, işini giňeltmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. «IAC» uçarlary sertifikatlaşdyrmak ulgamyny goşmak bilen bilim we tejribe toplady we işini has-da giňeltmäge taýýardyr.

«Ähtimal, sebitiň döwletleri bilen özara gatnaşyklar üçin täze bir format hökmünde ÝEK-iň, BRICS-iň we ŞHG-nyň agza döwletleri üçin sebit sertifikatlaşdyryş guramasynyň «IAC» esasynda döredilmegi göz öňünde tutulmalydyr» -diýip, komitetiň başlygy aýtdy.

Raýat awiasiýasyny we howa giňişligini ulanmak baradaky şertnama 1991-nji ýylda kabul edilipdi. Şol döwürde oňa Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Gruziýa, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa, Russiýa Federasiýasy, Täjigistan, Türkmenistan, Özbegistan we Ukraina gol çekdi.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem