31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda awtobuslar mugt hereket eder
24 Dekabr
31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda awtobuslar mugt hereket eder

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli käbir guramaçylyk meselelerine-de seredildi.

Döwlet Baştutany mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe ýüzlenip, 31-nji dekabrda we geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda raýatlaryň şäher awtobuslarynda mugt gatnadylmagyny guramagy tabşyrdy.

Şeýle hem