Awtobuslary fiziki şahslar, döwlet hem-de hususy kärhanalar indi onlaýn görnüşde sargyt edip bilerler
04 Fewral
Awtobuslary fiziki şahslar, döwlet hem-de hususy kärhanalar indi onlaýn görnüşde sargyt edip bilerler

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy fiziki şahslara, şeýle-de hususy kärhanalara we döwlet edaralaryna awtobuslary onlaýn görnüşde sargyt etmek hyzmatyny hödürleýär. Sargydy şu ýerden ýerine ýetirip bilersiňiz.

Awtobusy gezelençler, iş ýygnaklaryny we maslahatlary guramak, şeýle hem işgärleri iş ýerlerine we öýlerine daşamak üçin sargyt edip bilersiňiz.

Hyzmatlaryň tölegi:

  • Fiziki şahslar we hususy kärhanalar üçin — bir sagadyna 130 manat;
  • Döwlet edaralary üçin — bir sagadyna 80 manat.

Awtoulagyň iberilýän ýerine gelmegi we yzyna gitmegi üçin hem aýratyn töleg tölenýär. Sargyt edilende hökmany öňünden töleg geçirilmelidir.

Ulagy peýdalanmagyň gysga möhleti 1 sagatdyr.

Sargyt etmek üçin ýüz tutma habarnamasy ulagyň berilýän wagtyndan azyndan 24 sagat öň iberilmelidir.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+993 12) 44-33-90;

(+993 12) 44-33-91;

(+993 12) 44-33-59.

Şeýle hem