Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular
24 Ýanwar
Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular

16 — 21-nji ýanwar aralygynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň Halkara ýol ulaglarynyň ýük daşamalary we üstaşyr ulgamlar boýunça departamentiniň direktory hem-de bu departamentiň geňeşçisi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda iş saparynda boldular. Bu barada gullugyň resmi web-saýtynda habar berilýär.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy hanym Tatýana Reý-Belle we geňeşçi Wahtang Zarandiýany kabul etdi.

Duşuşykda halkara awtoulagly ýük daşamalarda ulanylýan haryt-ulag ýanhatynyň elektron, sanly görnüşine geçmekde amala aşyrylmaly çäreler, Türkmenistanyň çäginden üstaşyr we ikitaraplaýyn halkara awtoulagly ýük daşamalarynyň amallaryny ýönekeýleşdirmek, halkara awtoulagly ýük daşamalarda ulanylýan TIR kitapçasyny sanlaşdyrmak, ýükler barada deslapky maglumatyň berilmegi boýunça wezipeler hem-de TIR ulgamy arkaly ulag-üstaşyr howpsuzlygyny ýokarlandyrmak boýunça Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň, Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň gümrük gulluklarynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Saparyň dowamynda, daşary ýurtly myhmanlar türkmen-eýran döwlet serhedinde ýerleşýän «Artyk» gümrük nokadyna baryp, bu ýerde gümrük işiniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi üçin döredilen şertler, gümrük amallaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, halkara ýük daşamalarda TIR kitapçalarynyň resmileşdirilişi, üstaşyr ýükler barada deslapdan maglumatyň ulanylyşy, «ýaşyl geçelgeleriň» işi bilen ýakyndan tanyş boldular.

Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda halkara geňeşçi Wahtang Zarandiýanyň we Gümrük gullugynyň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň hem-de Türkmen halkara awtoulagly daşaýjylarynyň assosiasiýasynyň işgärleriniň arasynda iş duşuşyklary geçirilip, onda halkara awtoulagly ýük daşamalarynda ulanylýan TIR kitapçasyny sanlylaşdyrmak işiniň tehniki meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem