«Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar ýurdumyza geldiler
29 Aprel
«Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar ýurdumyza geldiler

27-nji aprelde «Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar «Farapawtoýollary» gümrük nokady arkaly ýurdumyza geldiler.

Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinden badalga alan ýöriş Halkara awtoulag geňeşi we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan geçirilýär. Oňa 80-den gowrak türgen we döredijilik adamlary gatnaşýarlar.

Gümrük nokadyndan geçen halkara awtoýörişe gatnaşyjylar Türkmenabat şäherine gelip, şäheriň gözel künjekleri bilen tanyşdylar we paýtagtymyza sary ýola düşdüler.

Ýeri gelende aýtsak, awtoýörişe gatnaşyjylar 2 hepdäniň dowamynda Täjigistanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň we Ermenistanyň çäklerinden jemi 4 müň kilometre barabar ýoly külterlärler. Ulag kerweni ýurdumyz boýunça Türkmenabat, Mary we Aşgabat şäherleriniň üstünden geçer.

Halkara awtoýörişiň dowamynda Duşenbe, Samarkant, Aşgabat, Tähran we Ýerewan şäherlerinde halkara ylmy-amaly maslahatlar hem-de dostluk gatnaşyklaryna bagyşlanan seminarlar guralar. «Dostluk kerwenine» gatnaşyjylar ýurtlaryň taryhy, medeni gymmatlyklary, däp-dessurlary bilen tanyş bolarlar.

Awtoýörişe gatnaşyjylar Halkara awtoulag geňeşiniň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň we beýleki halkara hem-de jemgyýetçilik birleşikleriniň kuboklary, medallary, şeýle-de sowgatlary bilen sylaglanarlar.

«Dostluk kerweni» ahyrky menzili Ermenistan Respublikasyna 10-njy maýda barar.

Şeýle hem