4G ulgamy internete bolan islegi has-da artdyrýar
06 Mart
4G ulgamy internete bolan islegi has-da artdyrýar

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda döwrüň talaplaryndan ugur alnyp, milli aragatnaşyk ulgamyny kämilleşdirmek bilen bagly wezipeler işjeň durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, ilaty ykjam aragatnaşyk we internet hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan innowasion meýilnamalaryň üstünde yzygiderli işler alnyp barylýar.

Häzirki wagtda «Altyn Asyr» ÝGPJ tarapyndan 4G ülňüsinde işleýän iberiji we kabul ediji enjamlary Türkmenistanyň çägi boýunça tapgyrlaýyn gurnalyp ulanyşa goýberilýär. Ýerine ýetirilen işleriň hatarynda:

Ahal welaýaty — Babadaýhan, Tejen, Kaka, Ak bugdaý, Gökdepe, Bäherden we Sarahs etraplarynda;

Balkan welaýaty — Türkmenbaşy, Balkanabat, Gumdag, Hazar şäherlerinde, şeýle hem Magtymguly, Serdar, Bereket, Etrek, Esenguly etraplarynda;

Daşoguz welaýaty — Daşoguz şäherinde, Görogly, Gubadag, Şabat, Akdepe, Gurbansoltan eje, Boldumsaz, Köneürgenç we Türkmenbaşy etraplarynda;

Mary welaýaty — Mary şäherinde, Baýramaly, Wekilbazar, Mary, Murgap, Türkmengala, Sakarçäge, Garagum, Ýolöten, Tagtabazar we Serhetabat etraplarynda;

Lebap welaýaty — Türkmenabat şäherinde, Dänew etrabynda 4G iberiji we kabul ediji beketleri gurnalyp, ulanyşa goýberildi.

Häzirki wagtda Lebap welaýatynyň Çärjew, Saýat, Halaç, Kerki, Döwletli, Köýtendag, Hojambaz, Farap hem-de Darganata etraplarynda 4G ülňüsinde işleýän iberiji we kabul ediji enjamlaryň gurnama işleri dowam edýär.

Döwlet Baştutanymyzyň pudagyň öňünde goýan aragatnaşyk hyzmatlarynyň hilini we geçirijilik ukybyny has-da ýokarlandyrmak, pudaga döwrebap tilsimatlary giňden ornaşdyrmak, halkara tejribesinden ugur alyp, ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, internet hyzmatlarynyň halk köpçüligi üçin elýeterli bolmagyny gazanmak ýaly wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem