«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi
21 Mart
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi

Şu günler ýurdumyzda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni uly ruhubelentlik, hoşniýetli umyt-arzuwlar hem-de şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär.

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň okuw binasynyň öňünde — açyk asmanyň astynda «Bahar pasly baýramlaryň paslydyr — hoş geldiň Nowruzym eziz Diýara» diýen at bilen guralan baýramçylyk çäresine agentligiň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri we orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň ýerine ýetirmeginde Garaşsyz Watanymyzy we Milli bahar baýramyny wasp edýän aýdym-sazlar we goşgy setirleri ýaňlandy. Tans toparlarynyň joşgunly çykyşlary bolsa dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Bu günki gün Nowruz baýramy türki dünýäsiniň, şol sanda türkmen halkynyň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny we milli däp-dessurlaryny özünde jemleýär. Häzirki zaman sungat ýörelgelerini utgaşdyryp, medeni gatnaşyklary has-da pugtalandyrýar.

Çeşme : Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi

Şeýle hem