Gruziýanyň raýatlarynyň Hytaýa girmegi üçin wizasyz düzgün resmi taýdan güýje girdi
31 Maý
Gruziýanyň raýatlarynyň Hytaýa girmegi üçin wizasyz düzgün resmi taýdan güýje girdi

28-nji maýda Gruziýanyň raýatlarynyň Hytaýa syýahat etmegi üçin wizasyz düzgün resmi taýdan güýje girdi. “Trend” tarapyndan hödürlenen habarda aýdylyşy ýaly, bu maglumat Hytaýyň Gruziýadaky ilçihanasy tarapyndan yglan edildi.

«Hytaý Halk Respublikasy bilen Gruziýanyň hökümetleriniň arasynda baglaşylan adaty pasportlary bolanlary wiza talaplaryndan boşatmak baradaky ylalaşyga laýyklykda, Gruziýanyň adaty pasportlary bolan raýatlary Pekin şäheriniň wagty bilen 2024-nji ýylyň 28-nji maýynyň ilkinji minutlaryndan Hytaýa girip, çykyp we üstaşyr geçip bilerler. Muňa garamazdan, her gezekki saparda ýurtda bolmagyň dowamlylygy 30 günden geçmeli däldir. Galyberse-de, 180 günüň dowamynda bu ýerde bolmagyň umumy wagty 90 günden geçmeli däldir.

Gruziýanyň Hytaýda 30 günden gowrak galmagy, ýaşamagy, işlemegi, okamagy, KHBS-de işlemegi ýa-da Hytaýyň ygtyýarly edaralarynyň deslapky tassyklamagyny talap edýän başga bir iş bilen meşgullanmagy meýilleşdirýän adaty pasportlary bolan raýatlary bolsa bu ýurduň çägine girmezden ozal, degişli wiza üçin ýüz tutmalydyrlar» — diýip, Hytaýyň ilçihanasy tarapyndan berlen habarda mälim edilýär.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem