Haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçy Saud Arabystany Patyşalygyna iberiler
24 Iýun
Haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçy Saud Arabystany Patyşalygyna iberiler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekmek bilen, 2022-nji ýylyň 2 — 22-nji iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermäge rugsat berdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligine zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we yzyna getirmek üçin agentligiň öz serişdeleriniň hasabyna ýörite gatnawy guramak tabşyryldy.

Şeýle hem