BILDIRIŞ
27 Mart
BILDIRIŞ

Hormatly ýolagçylar!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy tarapyndan, ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2023-nji ýylyň 29-njy martyndan başlap, 40-njy “Gurtly-Parahat” we 113-nji “Awtokombinat-Gurtly” ugurlary Görogly köçesi bilen hereketini dowam edip, Taslama köçesini kesip geçip, Gurtly ýaşaýyş toplumyna tarap demirgazyklygyna üýtgedilip ýola goýulýandygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Şeýle hem