Russiýa «Demirgazyk – Günorta» halkara ulag geçelgesi boýunça maýa goýumlary meýilleşdirýär
16 Maý
Russiýa «Demirgazyk – Günorta» halkara ulag geçelgesi boýunça maýa goýumlary meýilleşdirýär

Russiýanyň daşary ýurtlarda senagat seýilgählerini, logistika merkezlerini we port infrastrukturasyny döretmäge maýa goýmagy meýilleşdirýändigini Russiýa Federasiýasynyň Söwda ministrliginiň daşary söwda pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygy we ygtyýarnama departamentiniň direktory Roman Çekuşowyň sözlerine salgylanýan «ТАСС» habar berýär. Häzirki wagtda yzygiderlilik boýunça 12 taslama göz öňünde tutulýar.

— Häzirki wagtda býudjet ýüz tutmasy ýerine ýetirilmek tapgyrynda, sebäbi bu infrastrukturany 2025 — 2030-njy ýyllar aralygynda amala aşyrmak maliýeleşdirilýär. Bu milli taslamalaryň täze tapgyry bolar — diýip, Roman Çekuşow tassyklady.

Şol bir wagtyň özünde bolsa 12 taslamanyň «soňky san» däldigini bellemek gerek. Çekuşow bu barada «Görkeziji Russiýanyň logistika we dolandyryş kompaniýalarynyň maýa goýum işjeňligine baglylykda peselip ýa-da ýokarlanyp biler» — diýdi.

«Demirgazyk-Günorta» geçelgäniň ugrunda ýerleşýän ýurtlarda logistika infrastrukturasyny ösdürmek meýilleşdirilýär. Maýa goýumlaryň meýilleşdirilýän ýa-da eýýäm rus önümlerini iň köp import eden ýurtlaryň bu önümler üçin paýlanyş nokady bolup durýandygyny hem Roman Çekuşow tassyklaýar. Oňa Hytaý, Afrika yklymynyň ýurtlary we Latyn Amerikasy girýär.

2024-nji ýylyň maýynda «РЖД Логистика» we «Günorta Ural Gury porty» «Demirgazyk – Günorta» tarapyndan halkara ulag geçelgesiniň gündogar ugry boýunça Russiýadan Hindistana ilkinji oba hojalyk ekspresiniň multimodal iberilmegini gurandygyny ýatladýarys.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem