Eýran ýylda 1,7 million awtoulag öndürmegi meýilleşdirýär
10 Iýul
Eýran ýylda 1,7 million awtoulag öndürmegi meýilleşdirýär

Eýranyň senagat ministri Abbas Aliabadi 2025-nji ýylyň 20-nji martynda tamamlanýan şu senenama ýylynda ýurtda awtoulag önümçiliginiň 1,7 million birlige ýetjekdigini aýtdy. Bu barada «Trend» habar berdi.

Aliabadi Eýranyň awtoulag kompaniýalarynyň 2024-nji ýylyň mart aýyna çenli bolan senenama ýylynda jemi 1,335 million awtoulag öndürendigini aýtdy.

Ministr içerki önümçiligiň yzygiderli ösmeginiň soňky iki ýylda öndürilýän awtoulaglaryň sany boýunça Eýranyň dünýä reýtinginde 18-nji orna çykmagyna mümkinçilik döredendigini aýtdy.

Önümçilik maksatlaryna ýetilen ýagdaýynda Eýran dünýäde 15-nji iri awtoulag öndürijisine öwrüler.

Eýranyň awtoulag senagatynda iş orunlarynyň sany 0,9 milliona ýetdi we häzirki wagtda bu pudak ýurduň ykdysadyýetine goşulan bahanyň 12 %-ini emele getirýär.

Eýran importyň ileri tutulýan ugurlaryny üýtgeden meseleler sebäpli artýan islegi kanagatlandyrmak üçin importyň ýerine içerki awtoulag önümçiligini ýokarlandyrmakda ünsi jemledi.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem