Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Liderlerine gutlag iberdi
23-03-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Liderlerine gutlag iberdi

Her ýylyň 23-nji martynda Pakistanda Respublikanyň güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär.

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna Milli bahar baýramy mynasybetli Gutlagyny beýan etdi
21-03-2022
Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna Milli bahar baýramy mynasybetli Gutlagyny beýan etdi

Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza Gutlag iberdi. Milletiň Lideriniň bu Gutlagy 20-nji martda «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti wezipä girişdi
19-03-2022
Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti wezipä girişdi

Şu gün, 19-njy martda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul edip, wezipä girişdi.

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar
18-03-2022
Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň adyna dünýä döwletleriniň Prezidentlerinden, premýer-ministrlerinden we iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryndan Gutlag hatlary gelýär.

«Onlaýn taksi» mobil goşundysyna dil saýlamak mümkinçiligi girizildi
17-03-2022
«Onlaýn taksi» mobil goşundysyna dil saýlamak mümkinçiligi girizildi

«Onlaýn taksi» mobil goşundysynyň işläp düzüjileri onuň Android ulgamy üçin niýetlenen görnüşine käbir täzelenmeleri girizdiler.

Serdar Berdimuhamedow sesleriň 72 % gowragyny alyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyldy
15-03-2022
Serdar Berdimuhamedow sesleriň 72 % gowragyny alyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyldy

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze Prezidenti wezipesine saýlanyldy. Bu barada şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar habar berdi.

Türkmenistanyň täze Prezidenti ýakyn günlerde yglan ediler
14-03-2022
Türkmenistanyň täze Prezidenti ýakyn günlerde yglan ediler

Milli kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçirilen saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda yglan ediler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşigi Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek...

Türkmenistanda Prezident saýlawlary başlandy
12-03-2022
Türkmenistanda Prezident saýlawlary başlandy

Şu gün Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, möhletinden öňki Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady.

Türkmenistanyň Prezidenti zenanlary 8 mart bilen gutlady
08-03-2022
Türkmenistanyň Prezidenti zenanlary 8 mart bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow her ýylyň 8-nji martynda uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen ýurduň gelin-gyzlaryna gutlag hatyny iberdi. Baýramçylyk gutlagy milli metbugatda çap edildi.

Türkmenistanda demirýol infrastrukturalary kämilleşdirilýär
07-03-2022
Türkmenistanda demirýol infrastrukturalary kämilleşdirilýär

«Türkmendemirýollary» agentliginiň amala aşyrýan esasy maýa goýum taslamalary şu ýyl demir ýollaryň durkuny täzelemäge we döwrebaplaşdyrmaga gönükdiriler ― diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» habar berýär.