"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Aşgabatdaky "Ýolagçy" awtoulag kärhanasy

Türkmenistanyň prezidenti geljekki täze binalaryň taslamalary bilen tanyşdy
15-06-2021
Türkmenistanyň prezidenti geljekki täze binalaryň taslamalary bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän...

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi
04-06-2021
Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

Ýurdumyzda 4-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermeginde Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz...

Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanyldy
31-05-2021
Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanyldy

Şu ýyl bellenilýän şanly sene — Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň 30 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mir» döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeş boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary bilen maslahat geçirdi
26-05-2021
Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary bilen maslahat geçirdi

Şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynda hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary bilen geçiren maslahatynda olaryň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň Prezidenti «Aşgabat-siti» döwrebap ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyna badalga berdi
25-05-2021
Türkmenistanyň Prezidenti «Aşgabat-siti» döwrebap ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyna badalga berdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda “Aşgabat-siti” iri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak we iki gatly...

Berdimuhamedow Beýik Watançylyk Urşuň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy
09-05-2021
Berdimuhamedow Beýik Watançylyk Urşuň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirilen gül goýmak çäresine...

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gadyr gijesi bilen gutlady
08-05-2021
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gadyr gijesi bilen gutlady

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi kalplarymyzy tämizleýän, köňüllerimize nur çaýýan mübärek Gadyr gijesi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem haýyr-sahawatlylygy, ruhy tämizligi,...